زراعت و اصلاح نباتات


زراعت و اصلاح نباتات

الهه
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات هستم امیدوارم از سایت من خوشتان بیاید هر چند شاید دارای نقص های باشد ولی با نظر دادن شما امیدوارم بتوانم این نقص را اصلاح کنم دو چیز را هرگز فراموش نکن : 1) خدا را 2) مر گ را دوچیز راهمواره فراموش کن : 1) کسی به تو بدی کرد 2) به کسی خوبی کردی
وضعیت من در یاهـو

14تعداد بازدید روزانه

زمان کاشت گندم

 با مساعد شدن شرایط، باید هر چه زودتر زمان کاشت گندم بهاره را انتخاب و نسبت به کشت آن اقدام کرد.

کاشت زود  ( هراکش ) در بهار، منجر به استفاده حداکثر گندم از رطوبت زمستانی و سبب طولانی شدن زمان کاشت پنجه زدن آن می شود. گندمی که در چنین زمان مساعد و مناسبی کاشته شود_ علت قوی شدن -  از حمله بیماریها در امان خواهد بود. گندم پاییزه را باید زمانی کاشت که لطمه و خسارتی به آن وارد نشود. تاریخ کشت گندمهای پاییزه بسته به ارتفاع محل از سطح دریا تفاوت دارد.

بهترین تاریخ کشت گندمهای پاییزه در کرج آبان ماه است، ولی می توان آن را در آذر یا حتی در مواقع ضروری در اوایل دی ماه کشت کرد.  برای بدست آوردن حداکثر عملکرد گندم، باید در نظر داشت که بین واریته های مختلف گندم و مناسبترین یا بهترین تاریخ کشت همبستگی وجود دارد. چنانچه گندم پاییزه خیلی زودتر از موقع مناسب کشت شود (مخصوصاً در مناطقی که دمای روز زیاد باشد) ساقه های کمتر و بوته های ضعیف با ریشه های کم تولید خواهد کرد. کشت زودتر از موقع، امکان حمله آفات و بیماریهای گندم را زیادتر می کند و موجب خسارت زمستانه به گندم می شود. کشت گندمهای پاییزه دیرتر از وقت مناسب، اضافه بر تولید ساقه های ضعیف امکان صدمه ناشی از سرمای زمستان را نیز بیشتر می کند و بالاخره کاهش محصول را به دنبال خواهد داشت. گندمهای پاییزه ای که دیر کشت شوند ممکن است تا بهار جوانه نزنند و به سنبله نروند و به اصطلاح کرپه شوند.  گندمهای پاییزه ای که در مرحله 3 تا 4 برگی باشند بهتر از گندمهای پاییزه که در مرحله 1 تا 2 برگی هستند نسبت به سرمای زمستان مقاومت نشان می دهند.

تاریخ کشت گندم در ایران با شرایط متفاوت جوی کاملاً متفاوت است. بهترین تاریخ کشت گندمهای پاییزه دیم زمانی است که احتمال شروع بارندگی می رود و زمان کاهش دمای هوا فرا رسیده باشد. گندمهای تیپ پاییزه را ر ارتفاعات البرز، آذربایجان، خراسان، و باختران ( کرمانشاهان ) از اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه، و در اطراف تهران و اصفهان از شهریور ماه تا آبان ماه و در خوزستان به طور کلی در آبان ماه کشت می کنند. تاریخ کشت گندمهای بهاره را در نواحی آذربایجان، فروردین ماه و در اطراف تهران اوایل یا اواسط اسفند ماه انتخاب می کنند.

 


ارسال شده در توسط الهه">ا